Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

Pytel
I, kurwa, nie mów mi, że świat daję równe szanse. Bo chyba jebne ze śmiechu.
Reposted frommefir mefir viawerterowska werterowska

February 17 2015

Pytel
7823 7add 390
Reposted fromabandroned abandroned viawerterowska werterowska

February 11 2015

Pytel
7823 7add 390
Reposted fromabandroned abandroned viawerterowska werterowska
Pytel
Każdemu zdarza się wydawać, że znaczy coś więcej.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viawerterowska werterowska

January 29 2015

Pytel
3361 6586 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaClary Clary
Pytel
A jak wyjdzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i koniec. Wielkość nie boi się śmieszności.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viamylove mylove

November 16 2014

Pytel
Gotowe danie z mikrofali... jakie to smutne.
— Sheila Roberts "Strajk na Boże Narodzenie"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viasmutnazupa smutnazupa
1085 e8be 390
4042 b7df 390
Reposted fromunco unco viasmutnazupa smutnazupa
5135 eb7e 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa

November 08 2014

Pytel

October 25 2014

0258 ea28 390
Pytel
Pytel

October 23 2014

Pytel
5192 db5c 390
Reposted fromjust-breathe just-breathe viasmutnazupa smutnazupa
Pytel

October 18 2014

Pytel
0093 42d4 390
Reposted fromClary Clary

October 16 2014

Pytel
5871 a033 390
Pytel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl